III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
KOLEJNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W KONIŃSKIEJ GRZE MIEJSKIEJ NGO
14 września 2013 r na konińskiej starówce odbyła się Gra miejska NGO, która była podsumowaniem Tygodnia Organizacji Pozarządowych w Koninie.
Gra miejska to rodzaj zabawy terenowej oraz gier RPG. Uczestnicy rozgrywek (głównie uczniowie szkół z Konina) poznawali działalność konińskich organizacji pozarządowych. Organizacje w ramach gry przygotowały konkurencje: zagadki logiczne, konkurencje sprawnościowe, sprawdzian wiedzy na temat organizacji pozarządowych. Gracze biorący udział w Grze rozwiązywali zagadki zdobywając w nich punkty. Gra jest na czas. Wygrywa zespół, który najszybciej dotrze do mety z najlepszymi wynikami.  Pomimo niesprzyjającej pogody, która utrudniała wykonywanie zadań, drużyna z III Liceum w składzie: Adam Sakowski i Łukasz Pakulski z klasy 3 e wraz z absolwentką Urszulą Pieczątkiewicz wygrała otrzymując dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Gratulujemy!!!
NGO tj. Non-Governmental Organization popularnie stosowany skrót dla organizacji pozarządowych - społecznych, czyli fundacji i stowarzyszeń.
Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku.
W polskim prawie definicję ustawową organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.