III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Wyprawka Szkolna 2013
 
W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowany jest rządowy program  pomocy uczniom „Wyprawka szkolna".


Pomocą finansową w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci zostaną uczniowie klas II /w szkole ponadgimnazjalnej/ spełniający wymagane kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych (dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 456 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku)-
Wniosek nr1,kryterium IPomoc mogą uzyskać także uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 456zł netto, ale w rodzinie występuje:
- ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.-
Wniosek nr1, kryterium IIIProgramem są także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych –
Wniosek nr2, kryterium II 


Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek należy złożyć u pedagoga szkolnego do dnia 20 września 2013roku. Wnioski do pobrania powyżej.
Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenie, uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną
oraz fakturę, rachunek bądź paragon potwierdzający zakup podręczników. Zwrot pieniędzy dotyczy faktycznie poniesionych wydatków ale maksymalnie do kwoty 445,- zł.